پریمیر لیگ انگلیس
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ ۱۹:۰۰ پایان بورنموث ۲ - ۱ برایتون و هاو آلبیون ۰ - ۰
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ ۱۲:۳۰ پایان چلسی ۰ - ۰ آرسنال ۰ - ۰
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۰ پایان کریستال پالاس ۰ - ۱ سات همپتون ۰ - ۱
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ پایان هادرزفیلد ۱ - ۱ لستر سیتی ۰ - ۰
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ پایان لیورپول ۱ - ۱ برنلی ۱ - ۱
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰ پایان منچستر یونایتد ۴ - ۰ اورتون ۱ - ۰
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ پایان نیوکاسل ۲ - ۱ استوک سیتی انگلیس ۱ - ۰
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ ۱۶:۳۰ پایان تاتنهام ۰ - ۰ سوانسی سیتی ۰ - ۰
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ پایان واتفورد ۰ - ۶ منچستر سیتی ۰ - ۳
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ پایان وست برومویچ ۰ - ۰ وست هام ۰ - ۰
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز
۱ منچستر یونایتد ۴ ۳ ۱ ۰ ۱۲ ۲ ۱۰
۲ منچستر سیتی ۴ ۳ ۱ ۰ ۱۰ ۲ ۱۰
۳ چلسی ۴ ۳ ۰ ۱ ۸ ۵ ۹
۴ واتفورد ۴ ۲ ۲ ۰ ۷ ۳ ۸
۵ تاتنهام ۴ ۲ ۱ ۱ ۷ ۳ ۷
۶ هادرزفیلد ۴ ۲ ۱ ۱ ۴ ۲ ۷
۷ برنلی ۴ ۲ ۱ ۱ ۵ ۴ ۷
۸ وست برومویچ ۴ ۲ ۱ ۱ ۴ ۴ ۷
۹ لیورپول ۴ ۲ ۱ ۱ ۸ ۸ ۷
۱۰ نیوکاسل ۴ ۲ ۰ ۲ ۴ ۳ ۶
۱۱ آرسنال ۴ ۲ ۰ ۲ ۷ ۸ ۶
۱۲ استوک سیتی انگلیس ۴ ۱ ۲ ۱ ۴ ۴ ۵
۱۳ سات همپتون ۴ ۱ ۲ ۱ ۳ ۴ ۵
۱۴ برایتون و هاو آلبیون ۴ ۱ ۱ ۲ ۳ ۵ ۴
۱۵ سوانسی سیتی ۴ ۱ ۱ ۲ ۲ ۵ ۴
۱۶ اورتون ۴ ۱ ۱ ۲ ۲ ۶ ۴
۱۷ لستر سیتی ۴ ۱ ۰ ۳ ۶ ۸ ۳
۱۸ وست هام ۴ ۱ ۰ ۳ ۴ ۱۰ ۳
۱۹ کریستال پالاس ۴ ۰ ۰ ۴ ۰ ۷ ۰
۲۰ بورنموث ۴ ۰ ۰ ۴ ۱ ۸ ۰