لا شامپیونه فرانسه
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۴۵ موناکو - تولوز
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰ پاریسن ژرمن - Amiens SC
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۰۰ لیون - استراسبورگ
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۰۰ متز - گوینگمپ
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۰۰ مون‌ پلیه - کان
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۰۰ سنت آتین - نیس
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۰۰ تروا - رن
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۰۰ لیل - نانت
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰ انگر - بوردو
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ ۱۹:۰۰ المپیک مارسی - دیژون
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز
۱ تولوز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ تروا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ استراسبورگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ سنت آتین ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ نانت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ نیس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ موناکو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ مون‌ پلیه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ متز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ المپیک مارسی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ لیل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ لیون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ رن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ گوینگمپ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ بوردو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ پاریسن ژرمن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ کان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ Amiens SC ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ انگر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۰ دیژون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰