اردیویژه هلند
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۰۰ دن هاخ - اوترخت
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۶:۳۰ ونلو - اسپارتا روتردام
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۷:۴۵ آیندهون - الکمار هلند
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۷:۴۵ هراکلس - آژاکس هلند
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۴۵ وتسه آرنهم - بردا
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۳۰ زول - رودا
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۳۰ فاینورد - تفنته آنخده
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۳۰ ولم تلبورخ - اکسلسیور
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۴۵ گرونخن - هیرن وین
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز
۱ اوترخت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ وتسه آرنهم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ولم تلبورخ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ زول ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ رودا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ هیرن وین ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ گرونخن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ فاینورد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ تفنته آنخده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ بردا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ الکمار هلند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ آژاکس هلند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ اکسلسیور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ آیندهون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ دن هاخ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ اسپارتا روتردام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ هراکلس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ ونلو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰